Loteria Wizowa DV w USA
              Mieszkaj i Pracuj w Stanach Zjednoczonych


 


 

  Strona Główna

 

  Pytania i Odpowiedzi

 

  Składanie Zgłoszeń

 

  Usługi i Cennik

 

  Warunki i Wymagania

 

  Zdjęcie - Wymagania


 

  Wyniki Loterii DV-2021

 

  Wyniki Loterii DV-2020

 

  Wyniki Loterii DV-2019

 

  Chech Version
  English Version
  French Version
  German Version
  Greek Version
  Lithuanian Version
  Russian Version

 

 

 

 

DV-2022 Diversity Visa Program
"WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI"

OKAZJA - Do wylosowania jest do 50,000 "Zielonych Kart" !

WARUNKI I WYMAGANIA

Aby wziąć udział w loterii DV, każda uczestnicząca osoba musi spełnić WSZYSTKIE wymagane warunki stawiane przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Okres składania zgłoszeń:

Program Loterii Wizowej DV-2022  trwać będzie  między  środą, 7 października, 2020 r., godz. 12:00 w południe czasu wschodnioamerykańskiego (EST), czyli o 18:00 czasu polskiego, a wtorkiem, 10 listopada 2020 r., godz. 12:00 w południe czasu wschodnioamerykańskiego (EST), czyli o 18:00 czasu polskiego.

Wypełniamy zgłoszenia w kolejności ich otrzymania. W ostatnim tygodniu zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu tej strony internetowej. 

Warunki:

1. Uczestnik ubiegający się o wizę musi pochodzić z państwa mającego prawo uczestniczyć w loterii. W większości przypadków oznacza to państwo, w którym urodziła się osoba ubiegająca się o wizę. Sprawdź listę krajów, z których mogą pochodzić uczestnicy loterii. Liste państw znajdziesz tutaj.

Istnieją dwa inne przypadki kwalifikujące do udziału w loterii:
-  Pierwszy, jeśli ktoś urodził się w kraju wykluczonym z udziału w loterii, lecz współmałżonek jest urodzony w kraju mająym prawo uczestniczenia, moża uznać za własny kraj urodzenia małżonka pod warunkiem, że mąż i żona są wymienieni na zgłoszeniu loteryjnym, oboje otrzymają wizy i wjadą razem do Stanów Zjednoczonych.
-  Drugi, jeśli ktoś urodził się w państwie wykluczonym z udziału w loterii, ale żadne z  rodziców nie urodziło się ani nie mieszkało tam na stałe w chwili Twojego urodzenia to można przyjąć za własny kraj urodzenia jednego z rodziców, pod warunkiem, że jest to kraj uczestniczący w programie loterii DV.

2. Uczestnik ubiegający się o wizę musi spełniać wymagania programu DV pod względem wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych zgodnie z jedną z podanych opcji:

-  musi posiadać co najmniej pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie formalnego dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej);

LUB

-  dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Do ustalenia, czy doświadczenie zawodowe kwalifikuje do otrzymania wizy stosowana będzie baza danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych (witryna po angielsku: www.onetcenter.org). Jakie stanowiska zaliczają się do wykwalifikowanych trzeba sprawdzić w Słowniku Zawodów Departamentu Pracy (Labor Department Dictionary of Occupational Titles). Zanim wyslesz swoje zgloszenie na stronie www.ONetOnline.org prosimy sprawdzic czy Twój zawód jest na liście prac, poniewaz wymagany jest zawód zaliczany do strefy 4 lub 5 (Zone 4 lub Zone 5), mianujac sie na liscie 7.0 lub wyzej (SVP Range" 7.0 and up). Na tej stronie pod "Find Occupations"
-wybierz z rozkładanego menu "Job Family" i nacisnij "go".
-wybierz z listy Twój zawód i sprawdź Zone.

Pózniej jeżeli uda się wygrać w tej loterii to podczas rozmowy nt. wizy, będą wymagać aby pokazać dyplom ukonczenia szkoły lub udokumentować swój staż pracy w swoim zawodzie.

3. Uczestnik chcący wypełnić zgłoszenie do loterii musi posiadać ważny paszport.

Procedura wypełniania zgłoszeń:

Zgłoszenie musi być wypełnione w języku angielskim tylko podczas loterii wizowej i zalecamy nie używać polskiej czcionki. Nie można wypełniać formularza używając polskich liter z "ogonkami" takich jak:
ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź . Litery te należy zastąpić odpowiednikami alfabetycznymi "bez ogonków" takimi jak: a, c, e, l, n, o, s, z, z.

Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika/lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika. Ale w przypadku małżenstwa,  to każdy z małżonków może wypełnieć zgłoszenie (uwzgledniajac meża czy żone oraz dzieci), w ten sposób jest podwójna szansa w wygraniu tej loterii.

W zgłoszeniu MUSZĄ być wymienione imiona, miejscowość/miasto i daty urodzenia żony/męża oraz wszystkich dzieci biologicznych. W zgłoszeniu muszą także być wpisane wszystkie dzieci w stanie wolnym: adoptowane przez osobę wysyłającą zgłoszenie oraz pasierbowie, którzy nie ukończyli 21 lat w dniu wysłania zgłoszenia, nawet, jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało prawnie rozwiązane i nawet, jeśli mąż/żona lub dziecko nie mieszkają obecnie z osoba składającą zgłoszenie i nie będą emigrować. Zwracamy uwagę, że dzieci w stanie wolnym, które ukończyły 21 lat nie kwalifikują się do ubiegania o wizę DV, jakkolwiek w pewnych ściśle określonych sytuacjach prawo amerykańskie chroni dzieci przed utratą możliwości ubiegania się o wizę spowodowaną osiągnięciem wieku 21 lat. Jeśli zgłoszenie DV zostało wysłane zanim dziecko w stanie wolnym ukończyło 21 lat, ale ukończy je przed wydaniem wizy, dziecko może podlegać przepisom Aktu o Ochronie Statusu Dziecka i być (dla celów procedury wizowej) traktowanym jakby nie ukończyło jeszcze 21 lat. Nie nalezy umieszczać na zgłoszeniu żony/męża lub dziecka, jeśli są już obywatelami amerykańskimi lub mają status stałego rezydenta. Brak informacji o współmałżonku lub dzieciach spowoduje dyskwalifikację głównego uczestnika oraz odmowę wiz wszystkim innym członkom rodziny w dniu rozmowy z konsulem. Należy podać dane współmałżonka nawet, jeśli wiadomo, że rozwód nastąpi przed rozmową z konsulem.

Należy załączyć wszystkie wymagane fotografie. Zgłoszenie będzie odrzucone, jeśi uczestnik loterii nie załączy wszystkich w wymaganym formacie fotografii. Do zgłszenia E-DV musza być załączone elektronicznie ostatnio wykonane fotografie:
-  Uczestnika loterii
-  Współmałżonka
-  Każego dziecka w stanie wolnym, które nie ukończyło 21 lat, gdy wysłane było zgłoszenie, w tym wszystkich dzieci biologicznych, adoptowanych oraz pasierbów nawet, jeśli dziecko nie mieszka już z uczestnikiem loterii lub uczestnik loterii nie planuje wyjazdu dziecka w ramach programu loterii DV.
Więcej informacji nt. zdjęcia znajdziesz w dziale Zdjęcia.

Należy podać ADRES E-MAILOWY, do którego uczestnik ma bezpośredni dostęp. Oficjalna wiadomość o wylosowaniu NIE BĘDZIE wysłana na ten adres. Jeśli jednak zgłoszenie będzie wylosowane i uczestnik odpowie na powiadomienie o wylosowaniu poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika, Department Stanu wyśle na adres e-mailowy powiadomienie, że szczegółowe informacje dotyczące rozmowy z konsulem są dostępne poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika.

Po pomyślnym zarejestrowaniu zgłoszenia na ekranie pojawi się potwierdzenie zawierające imię, nazwisko uczestnika oraz unikalny numer potwierdzenia (tzw. confirmation number). Uczestnik musi wydrukować i zachować to potwierdzenie korzystając z funkcji drukowania przeglądarki i koniecznie zachować numer tego potwierdzenia, poniewaz trzeba bedzie go wpisać w celu sprawdzenia statusu wypełnionego zgłoszenia.  Jeśli uczestnik loterii zgubi numer potwierdzenia, nie będzie mógł sprawdzić statusu swojego zgłoszenia loteryjnego.

Losowanie uczestników i procedura sprawdzania wyników:

Po wysłaniu zgłoszenia, następnie należy czekać do 4 maja, 2021 r. i zaczac sprawdzić status własnego zgłoszenia DV, wpisują na stronie E-DV: www.dvlottery.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia (confirmation number) i dane osobowe: nazwisko i data urodzenia oraz numer widniejacy na ekranie. Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie moża dowiedzieć się czy zgłoszenie uczestnika DV zostało wylosowane, oraz uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej. Dlatego zachowanie numeru potwierdzenia jest bardzo waże. Departament Stanu nie ma możiwości udostęnienia numeru potwierdzenia uczestnika, jeśli zostanie on zgubiony.

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV, będą musiały odwiedzić stronę E-DV Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check), aby sprawdzić, czy zostały wylosowane, posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV.

Wszyscy, którzy będą brali udział w tej loterii musza sami ten status sobie sprawdzić i jeżeli beda mieli szczęście i wygrają w loterii "DV" musza uważnie przeczytać opublikowane informacje i odpowiedzieć w odpowiednim terminie.

Tylko wylosowani uczestnicy otrzymają na linii dalsze instrukcje dotyczące podania o wizę DV. Osoby, które nie zostały wylosowane mogą potwierdzić swój status „niewylosowania” na oficjalnej stronie programu DV używając numeru potwierdzenia, ale nie otrzymają żadnych dodatkowych instrukcji.

Organizator loterii NIE dostarczy uczestnikowi informacji zawartych na stronie potwierdzenia wysłania zgłoszenia. Amerykańskie Ambasady i Konsulaty nie mają dostępu do systemu Sprawdzenie Statusu Uczestnika, a Departament Stanu NIE ma możliwości udostępnienia listy osób wylosowanych, aby umożliwić tym osobom kontynuację procesu wizowego.

Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem. Osoby wylosowane NIE otrzymają powiadomienia drogą e-mailową. Informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna dla osób NIEWYLOSOWANYCH poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Ambasady i konsulaty Stanów Zjednoczonych nie podadzą listy osób wylosowanych. Współmałżonkowie osób wylosowanych oraz ich nieżonate/niezamężne dzieci, które nie ukończyły 21 lat, mogą ubiegać się o wizy, aby towarzyszyć głównemu uczestnikowi lub dołączyć do niego.

Rozpatrzenie zgłoszeń oraz wydanie wiz DV osobom wylosowanym spełniającym kryteria kwalifikujące do uzyskania wizy oraz członkom ich rodzin, którzy są uprawnieni do ubiegania się o wizy, MUSI nastąpić przed północą 30 września 2019r. Po tej dacie wydanie wizy DV lub uzyskanie statusu imigracyjnego w USA jest absolutnie niemożliwe. Członkowie rodziny, którzy chcieliby dołączyć do głównego uczestnika przebywającego już w USA, również nie będą mogli uzyskać wizy DV po tym terminie.

Osoby wylosowane muszą spełniać wszystkie wymogi kwalifikacyjne określone przez prawo Stanów Zjednoczonych, aby otrzymać wizę DV umożliwiającą emigrację do USA. Wymogi te mogą znacznie podnieść stopień niezbędnej dokładności oraz wydłużyć czas potrzebny do rozpatrzenia spraw osób pochodzących z niektórych krajów wymienionych w tej informacji, w szczególności, ale nie tylko, państw, uznawanych za wspierający terroryzm.

Więcej informacji dowiesz się na stronie: Wyniki Loterii DV

Opłaty za wypełnianie zgłoszeń do loterii:

Elektroniczne zgłoszenie na linii w dorocznym programie DV jest bezpłatne. Rząd Stanów Zjednoczonych nie zatrudnia konsultantów z zewnątrz i nie korzysta z usług firm prywatnych do prowadzenia programu DV. Jakiekolwiek firmy pośredniczące lub inne oferujące pomoc w przygotowaniu zgłoszeń DV czynią to bez upoważnienia i bez zgody rządu Stanów Zjednoczonych.

Uczestnik loterii może samodzielnie przygotować i przesłać swoje zgłoszenie na linii lub ktoś inny może to uczynić w jego imieniu. Korzystanie z jakichkolwiek pośredników zewnętrznych lub pomocy przy przygotowywaniu zgłoszenia DV jest wyłączną decyzją osoby wysyłającej zgłoszenie. Usługi takie sa odpłatne.

Oferujemy pomoc w wypełnianiu zgłoszenia na linii. Więcej dowiesz się
tutaj.

Opłaty w przypadku wygrania wizy:

Osoby wylosowane otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące procedury ubiegania się o wizę DV poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvlottery.state.gov. Opłaty DV oraz za wizę imigracyjną wylosowani wnoszą osobiście w ambasadzie lub konsulacie USA podczas składania podania o wizę:

- Opłaty manipulacyjne, związane z procedura tej loterii.
- Badania Medyczne.
- Op
łaty imigracyjne (USCIS).

Kasjer Konsularny natychmiast wyda potwierdzenie dokonanej wpłaty. Nie należy do nikogo wysyłać opłat z tytułu udziału w programie DV pocztą, za pośrednictwem Western Union lub innych form przekazu pieniężnego, jeśli ubiega się Pan/i o wizę w Ambasadzie lub Konsulacie USA.

Jeśli przebywa Pan/i w USA i zamierza ubiegać się o zmianę statusu w biurze USCIS, instrukcje dostępne poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvlottery.state.gov będą zawierać osobne wskazówki na temat sposobu przesłania opłat DV do banku w USA.

 


 

 


Poprzednia Strona
| Wróć do Góry

O Nas/Kontakt | Ostrzeżenie Rządu US | Dodaj do ulubionych | Wyślij Email Znajomym | English Version

 
                                                         © COPYRIGHT POLSKIINTERNET.COM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.