Strona Wejściowa
Egzamin
Uprawnienia
Wymagania
Kurs na Linii
ZBIÓR WIEDZY O USA

Wymaganej do Egzaminu na Obywatelstwo Amerykańskie
Witamy w Ameryce i Zyczymy Powodzenia

Oto 100 pytań i odpowiedzi, które mogą być zadane na egzaminie. Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź na wybrane pytanie naciśnij [Odpowiedź], a na dole ekranu otrzymasz odpowiednią informacje. Aby wydrukować wszystkie pytania i odpowiedzi naciśnij Tutaj.


Pytania:

1.  What are the colors of the flag of the United States?
(Jakie są kolory flagi Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

2.  Who is the Commander in Chief of the United States military?
(Kto jest Wodzem Naczelnym armii Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

3.  What is the basic belief of the Declaration of Independence?
(Jakie jest podstawowe założenie Deklaracji Niepodległości?)
[Odpowiedź]

4.  What is the national anthem of the United States?
(Jak nazywa się hymn Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

5.  How many stripes are on the flag of the United States?
(Ile jest pasów na fladze Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

6.  Name one purpose of the United Nations?
(Wymień cele Organizacji Narodów Zjednoczonych.)
[Odpowiedź]

7.  What do the stripes on the flag of the United States mean?
(Co oznaczją pasy na fladze Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

8.  When did the United States enter World War II?
(Kiedy Stany Zjednoczone przysapiły do II Wojny Światowej?)
[Odpowiedź]

9.  What holiday is celebrates on the 4th o July?
(Jakie Swięto jest obchodzone 4 Lipca?)
[Odpowiedź]

10. On what date is the United States Independence Day celebrated?
(Kiedy obchodzimy Swięto Niepodległości?)
[Odpowiedź]

11. What are the first ten amendments to the Constitution called?
(Jak nazywa się pierwszych 10 poprawek do Konstytucji?)
[Odpowiedź]

12. What country did the United States fight during the Revolutionary War?
(Z jakim krajem walczyły Stany Zjednoczone podczas Rewolucji Amerykańskiej?)
[Odpowiedź]

13. Who was the first President of the United States?
(Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

14. Who is presently the President of the United States?
(Kto jest obecnie prezydentem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

15. Who is presently the Vice-President of the United States?
Kto jest obecnie vice-prezydentem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

16. What group elects the United States President?
(Kto wybiera prezydenta Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

17. Who becomes President of the United States if the President should die?
(Kto obejmuje urząd prezydenta w przypadku jego smierci?)
[Odpowiedź]

18. For how many years do we elect the President of the United States?
(Na ile lat wybierany jest prezydent Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

19. What is the Constitution?
(Czym jest Konsytucja?)
[Odpowiedź]

20. Can the Constitution be changed?
(Czy konstytucja może być zmieniona?)
[Odpowiedź]

21. How many changes, or amendments, have been added to the Constitution of the United States?
(Ile poprawek zawiera konstytucja Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

22. What is the change to the United States Constitution called?
(Jak się nazywa zmiana wprowadzona w Konstytucji Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

23. How many branches of the government are there in the United States?
(Na ile gałezi dzieli się rząd Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

24. What are the branches of the government of the United States?
(Wymień trzy gałęzie rządu (władze) Stanów Zjednoczonych.)
[Odpowiedź]

25. What is the name of the legislative branch of the government of the United States?
(Jak nazywa się władza ustawodawcza rządu amerykanskiego?)
[Odpowiedź]

26. How many states are there in the United States?
(Ile jest stanów w Stanach Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

27. What is Congress?
(Co to jest Kongres?)
[Odpowiedź]

28. What is the main duty of Congress?
(Jakie są główne obowiązki Kongresu?)
[Odpowiedź]

29. Who elects Congress?
(Kto wybiera przedstawicieli kongresu?)
[Odpowiedź]

30. How many Senators are there in Congress?
(Ilu senatorów zasiada w Kongresie?)
[Odpowiedź]

31. Who are the two United States Senators from your state?
(Podaj nazwiska dwóch senatorów w twoim stanie?)
[Odpowiedź]

32. For how many years is a United States Senator elected?
(Na ile lat wybierani są senatorowie Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

33. How many representatives are there in Congress?
(Ilu reprezentantów zasiada w Kongresie?)
[Odpowiedź]

34. For how many years is a United States Representative elected to Congress?
(Na ile lat wybierani są reprezentanci do Kongresu?)
[Odpowiedź]

35. Who is the head of the executive branch of the government of the United States?
(Kto stoi na czele władzy wykonawczej rządu państwa Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

36. What is the judical branch of the government of the United States?
(Co wchodzi w skład władzy sądowniczej rządu Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

37. What are the duties of the Supreme Court?
(Jakie są obowiązki sądu najwyższego?)
[Odpowiedź]

38. What is the supreme law of the United States?
(Co jest najwyższym prawem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

39. What is the Bill of Rights?
(Co zawiera Kodeks Praw Obywatelskich?)
[Odpowiedź]

40. What is the capital of your state?
(Jakie miasto jest stolicą twojego stanu?)
[Odpowiedź]

41. Who is the current governor of your state?
(Kto jest obecnie gubernatorem twojego stanu?)
[Odpowiedź]

42. Who becomes President of the United States if the President and Vice-President should die?
(Kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych w przypadku smierci prezydenta i vice-prezydenta?)
[Odpowiedź]

43. Who is the chief justice of the Supreme Court?
(Kto jest przewodniczącym Sądu Najwyższego?)
[Odpowiedź]

44. What are the thirteen original colonies?
(Jak sie nazywały pierwsze 13 stanów?)
[Odpowiedź]

45. Who said "Give me liberty or give me death"?
(Kto powiedział: "Dajcie mi wolność lub dajcie mi umrzeć"?)
[Odpowiedź]

46. Which countries were the principal allies of the United States during World War II?
(Które panstwa były głównymi sprzymierzencami Stanów Zjednoczonych podczas II Wojny Światowej?)
[Odpowiedź]

47. What is the 49th state of the United States?
(Który stan został 49 stanem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

48. How many terms can a President serve?
(Na ile kadencji może być wybierany prezydent?)
[Odpowiedź]

49. Who was Martin Luther King Jr.?
(Kim był Martin Luther King Jr.?)
[Odpowiedź]

50. Who is the head executive of your local government (mayor)?
(Kto stoi na czele rządu twojej miejscowosci?)
[Odpowiedź]

51. Name one of the requirements a person must meet in order to be eligible to be a President?
(Wymień jedno z wymagań jakie musi spełnić osoba ubiegająca się na prezydenta?)
[Odpowiedź]

52. Why are there 100 Senators in the United States Senate?
(Dlaczego jest 100 senatorów w Senacie Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

53. Who selects the Supreme Court justices?
(Kto mianuje sędziów Sądu Najwyzszego?)
[Odpowiedź]

54. How many Supreme Court justices are there?
(Ilu sędziów zasiada w Sądzie Najwyższym?)
[Odpowiedź]

55. Why did the Pilgrims come to America?
(Dlaczego Pielgrzymi przybyli do Ameryki?)
[Odpowiedź]

56. What is the head executive of a state government called?
(Kto stoi na czele rządu stanowego?)
[Odpowiedź]

57. What is the head executive of a city governmet called?
(Kto stoi na czele rządu miejskiego?)
[Odpowiedź]

58. What holiday was celebrated for the first time by the American colonists?
(Jakie swięto po raz pierwszy obchodzili amerykańscy koloniści?)
[Odpowiedź]

59. Who was the main writer of the Declaration of Independence?
(Kto był głównym tworcą Deklaracji Niepodległości?)
[Odpowiedź]

60. When and where was the Declaration of Independence adopted?
(Kiedy i gdzie została podpisana Deklaracja Niepodległosci?)
[Odpowiedź]

61. Which President was the first commander in Chief of the United States military?
(Który prezydent był pierwszym Wodzem Naczelnym armii Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

62.  What do the stars on the flag of the United States represent?
(Co oznaczją gwiazdki na fladze Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

63. Who wrote the "Star Spangled Banner"?
(Kto napisał hymn "The Star Spangled Banner"?)
[Odpowiedź]

64. Where does the right of freedom of speech come from?
(W jakim dokumencie jest mowa o prawie wolności słowa?)
[Odpowiedź]

65. What is the minimum voting age in the United States?
(Od jakiego wieku można głosować w Stanach Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

66. Who signs federal bills into laws?
(Czyj podpis nadaje moc prawna ustawom federalnym?)
[Odpowiedź]

67. What is the highest court in the United States?
(Jak nazywa się najwyższy sąd w Stanach Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

68. Who was President during the Civil War?
(Kto był prezydentem podczas Wojny Domowej (Secesyjnej)?)
[Odpowiedź]

69. What did the Emancipation Proclamation do?
(Jaka role odegrała Odezwa Wolności?)
[Odpowiedź]

70. What do we call special group which advises the President?
(Jak się nazywa grupa bezpośrednich doradców prezydenta?)
[Odpowiedź]

71. Which President is called the "Father of our Country"?
(Który prezydent był nazywany "Ojcem Naszego Kraju?)
[Odpowiedź]

72. What is the 50th state of the United States?
(Który stan został 50 stanem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

73. Who helped the pilgrims in America?
(Kto pomógł pielgrzymom w Ameryce?)
[Odpowiedź]

74. What is the name of the ship that brought the pilgrims to America?
(Jak się nazywa statek, którym przypłyneli pielgrzymi do Ameryki?)
[Odpowiedź]

75. What were the thirteen original states of the United States called?
(Jak nazywano pierwsze orginalne 13 stanów Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

76. Name three rights of freedoms guaranteed by the Bill or Rights?
(Wymien trzy prawa gwarantowane przez Kodeks Praw Obywatelskich?)
[Odpowiedź]

77. Who has the power to declare war?
(W czyjej mocy leży prawo wypowiedzenia wojny?)
[Odpowiedź]

78. Name one amendment that guarantees or addresses voting rights?
(Wymień jedna poprawke, która gwarantuje lub mówi o prawie do głosowania?)
[Odpowiedź]

79. Which president freed the slaves?
(Który prezydent uwolnił niewolników?)
[Odpowiedź]

80. In what year was the Constitution written?
(W którym roku została napisana Konstytucja?)
[Odpowiedź]

81. From what country did the United States declare its independence?
(Spod panowania jakiego kraju uwolniły się Stany Zjednoczone i ogłosiły niepodlegość?)
[Odpowiedź]

82. What color are the stripes on the flag of the United States?
(Jakiego koloru są pasy na fladze Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

83. In what city does Congress meet?
(W jakim mieście zbiera się Kongres?)
[Odpowiedź]

84. Whose rights are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights?
(Kogo chroni Konstytucja i Kodeks Praw Obywatelskich?)
[Odpowiedź]

85 What is the introduction to the Constitution called?
(Jak nazywa się wstęp do Konstytucji?)
[Odpowiedź]

86. Name the benefits of being a citizen of the United States?
(Wymien korzyści wypływające z faktu bycia obywatelem Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

87. What is the most important right granted to United States citizens?
(Jakie jest najważniejsze prawo przyznane obywatelom Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

88. Who meets in the United States Capitol building?
(Kto spotyka się w budynku zwanym "United States Capitol"?)
[Odpowiedź]

89. What is the White House?
(Co to jest Biały Dom?)
[Odpowiedź]

90. Where is the White House located?
(Gdzie znajduje się Biały Dom?)
[Odpowiedź]

91. What is the name of the President's official home?
(Jak nazywa się budynek w którym urzeduje prezydent?)
[Odpowiedź]

92. Name one of the rights guaranteed by the First Amendment To The Constitution?
(Wymień jedno z praw obywatelskich gwarantowanych w pierwszej poprawce do Konstytucji?)
[Odpowiedź]

93. How many stars are on the flag of the United States?
(Ile gwiazdek znajduje się na fladze Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

94. What colors are the stars on the flag of the United States?
(Jakiego koloru są gwiazdy na fladze Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

95. In what month do we vote for the President of the United States?
(W którym miesiącu głosujemy na prezydenta Stanów Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

96. In what month is the new President inaugurated?
(W którym miesiącu nastepuje zaprzysieżenie nowego prezydenta?)
[Odpowiedź]

97. How many times may a Senator be re-elected?
(Ile razy może być wybierany senator?)
[Odpowiedź]

98. How many times may a Congressman be re-elected?
(Ile razy może być wybierany jest reprezentant Kongresu?)
[Odpowiedź]

99. What are the two major political parties of the United States today?
(Jak nazywają się dwie główne partie polityczne w Stanach Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]

100. Who makes the laws in the United States?
(Kto ustanawia prawa w Stanach Zjednoczonych?)
[Odpowiedź]


Do GóryŻYCZYMY POWODZENIA !
www.PolskiInternet.com Strona została modyfikowana: July, 2014 r.