Odpowied¼:

 
 

Odpowied¼:

1. Red, white and blue.
(Czerwony, bia³y i niebieski.)

Odpowied¼:

2. The President.
(Prezydent)

Odpowied¼:

3. That all men are created equal.
(Wszyscy ludzie s± sobie równi.)

Odpowied¼:

4. The Star-Spangled Banner.
 

Odpowied¼:

5. Thirteen.
(13.)

Odpowied¼:

6. For countries to discuss and try to resolve world problems; keep world peace; to provide economic and educational aid to many countries.
(Dyskutowanie i rozwi±zywanie ¶wiatowych problemów, utrzymanie pokoju na ¶wiecie, udzielanie pomocy ekonomicznej i edukacyjnej wielu krajom.)

Odpowied¼:

7. The original thirteen states.
(Orginalne 13 stanów.)

Odpowied¼:

8. After Japanese planes bobmed Pearl Harbor in Hawaii; December 7, 1941.
(Po zbombardowaniu przez japońskie samoloty portu Pearl Harbor na Hawajach;
7 grudnia 1941.)

Odpowied¼:

9. Independence Day.
(Dzień Niepodleg³o¶ci.)

Odpowied¼:

10. July 4th.
(4 Lipca.)

Odpowied¼:

11. The bill of Rights.

Odpowied¼:

12. England.
(Anglia)

Odpowied¼:

13. George Washington.

Odpowied¼:

14. Barack H. Obama.

Odpowied¼:

15. Joe Biden.

Odpowied¼:

16. The Electoral College.
(Kolegium wyborcze.)

Odpowied¼:

17. The Vice President.
(Wiceprezydent.)

Odpowied¼:

18. Four years.
(Na 4 lata.)

Odpowied¼:

19. The supreme law.
(Najwyæszym prawem.)

Odpowied¼:

20. Yes
(Tak.)

Odpowied¼:

21. Twenty-seven.
(27.)

Odpowied¼:

22. An amendment.
(Poprawka.)

Odpowied¼:

23. Three.
(Na trzy.)

Odpowied¼:

24. Executive, judical and legislative.
(W³adza wykonawcza, s±downicza i ustawodawcza.)

Odpowied¼:

25. Congress.
(Kongres.)

Odpowied¼:

26. Fifty.
(50)

Odpowied¼:

27. The legislative branch of government.
(W³adza usawodawcza rz±du.)

Odpowied¼:

28. To make the laws which govern the nation.
(Ustawia prawa obowi±zuj±ce w państwie.)

Odpowied¼:

29. The citizens of the United States.
(Obywatele Stanów Zjednoczonych.)

Odpowied¼:

30. One Hundred.
(Stu.)

Odpowied¼:

31. Roland Burris and Richard J. Durbin.(for State of Illinois only)
(informacja tylko dla Stanu Illinois, sprawdz swój Stan)

Odpowied¼:

32. Six years.
(Sze¶ę Lat.)

Odpowied¼:

33. Four hundred thirty-five.
(435.)

Odpowied¼:

34. Two years.
(Dwa lata.)

Odpowied¼:

35. The President.
(Prezydent.)

Odpowied¼:

36. The Federal Courts.
(S±dy federalne.)

Odpowied¼:

37. To apply and explain the laws.
(Stosowanie i interpretowanie praw.)

Odpowied¼:

38. The Constitution.
(Konstytucja.)

Odpowied¼:

39. The first ten amendments to the Constitution.
(Pierwsze 10 poprawek do Konstytucji.)

Odpowied¼:

40. Springfield. (for State of Illinois only)
(informacja tylko dla Stanu Illinois, sprawdz swój Stan)

Odpowied¼:

41. Pat Quinn. (for State of Illinois only)
(informacja tylko dla Stanu Illinois, sprawdz swój Stan)

Odpowied¼:

42. The Speaker of the House of Representatives.
(Przewodnicz±cy Izby Reprezentantów.)

Odpowied¼:

43. John G. Roberts.

Odpowied¼:

44. Connecticut, Delaware, Georgia, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina and Virginia.

Odpowied¼:

45. Patrick Henry.

Odpowied¼:

46. England, France and the Soviet Union.
(Anglia, Francja i Zwi±zek Radziecki.)

Odpowied¼:

47. Alaska.
(Alaska)

Odpowied¼:

48. Two.
(Dwie.)

Odpowied¼:

49. The civil rights leader.
(Przywódca ruchu walki o prawa obywatelskie (dla czarnych).)

Odpowied¼:

50. Richard M. Daley. (for the City of Chicago only)
(informacja tylko dla miasta Chicago, sprawdz swoj± Miejscowo¶ę)

Odpowied¼:

51. Must have been born in the United States, be at least thirty-five years old and have lived in the United States for at least fourteen years.
(Osoba ta musi byc urodzona w Stanach Zjednoczonych, musi mieę przynajmniej 35 lat w chwili przyjmowania rz±du i musi mieszkaę na terenie Stanów Zjednoczonych conajmniej 14 lat.)

Odpowied¼:

52. Two to represent each state.
(Po dwóch reprezentuj±cych kaædy stan.)

Odpowied¼:

53. The President.
(Prezydent.)

Odpowied¼:

54. Nine.
(Dziewiźciu.)

Odpowied¼:

55. For religious freedom.
(W poszukiwaniu wolno¶ci religijnej.)

Odpowied¼:

56. The governor.
(Gubernator.)

Odpowied¼:

57. Mayor.
(Burmistrz.)

Odpowied¼:

58. Thanksgiving.
(Swiźto Dziźkczynienia.)

Odpowied¼:

59. Thomas Jefferson.

Odpowied¼:

60. July 4, 1776 in Philadelphia.
(4 lipca, 1776 roku w Filadelfi)

Odpowied¼:

61. George Washington.

Odpowied¼:

62. The fifty states of the Union.
(50 stanów.)

Odpowied¼:

63. Francis Scott Key.

Odpowied¼:

64. The Bill of Rights - the first amendment of the Constitution.
(W kodeksie Praw Obywatelskich - pierwszej poprawce do konstytucji.)

Odpowied¼:

65. Eighteen years.
(18 lat.)

Odpowied¼:

66. The President.
(Prezydnet.)

Odpowied¼:

67. The Supreme Court.

Odpowied¼:

68. Abraham Lincoln.

Odpowied¼:

69. Freed the slaves.
(Uwolnienie niewolników.)

Odpowied¼:

70. The Cabinet.
(Gabinet.)

Odpowied¼:

71. George Washington.

Odpowied¼:

72. Hawaii.
(Hawaje.)

Odpowied¼:

73. The American Indians - native Americans.
(Indianie Amerykanscy - tubylcy.)

Odpowied¼:

74. The Mayflower.

Odpowied¼:

75. The Colonies.
(Kolonie.)

Odpowied¼:

76. The right to freedom of speech, press and religion; peaceful assembly; request a change in the government; bear arms; trial by jury.
(Wolno¶ę s³owa, prasy religii, zgromadzania siź, prawo do z±dania zmian w rz±dzie, prawo do procesu s±dowego z udzia³em ³awników. )

Odpowied¼:

77. Congress.
(Kongres.)

Odpowied¼:

78. Amendment Nineteen.
(Poprawka 19.)

Odpowied¼:

79. Abraham Lincoln.

Odpowied¼:

80. 1787.

Odpowied¼:

81. England.
(Anglia.)

Odpowied¼:

82. Red and white.
(Czerwono-bia³e.)

Odpowied¼:

83. Washington, DC.

Odpowied¼:

84. Citizens and non-citizens living in the United States of America.
(Wszystkich obywateli i nieobywateli mieszkaj±cych na terenie Stanów Zjednoczonych.)

Odpowied¼:

85. The Preamble.

Odpowied¼:

86. To vote, travel with a U.S. passport, obtain federal jobs, petition for close relatives to live in the United States.
(Prawo do g³osowania, podróæowania z paszportem amerykańskim, moæliwo¶ę otrzymania pracy rz±dowej, moæliwo¶ę bycia ³awnikiem.)

Odpowied¼:

87. The right to vote.
(Prawo do g³osowania.)

Odpowied¼:

88. Congress.
(Kongres.)

Odpowied¼:

89. The home - residence of the President.
(Dom - rezydencja Prezydenta.)

Odpowied¼:

90. 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500

Odpowied¼:

91. The White House
(Bia³y dom.)

Odpowied¼:

92. Freedom of speech, press, religion, peaceful assembly, to request a change in the government, trial by jury.
(Wolno¶ę s³owa, prasy, religii, zgromadzania siź, prawo do z±dania zmian w rz±dzie, prawo do procesu s±dowego z udzia³em ³awnikow.)

Odpowied¼:

93. Fifty.
(50.)

Odpowied¼:

94. White.
(Bia³e.)

Odpowied¼:

95. November.
(Listopad.)

Odpowied¼:

96. January.
(Styczeń.)

Odpowied¼:

97. There is no limit.
(Bez Ograniczeń.)

Odpowied¼:

98. There is no limit.
(Bez Ograniczeń.)

Odpowied¼:

99. Democratic and Republican.
(Partia Demokratyczna i Republikańska.)

Odpowied¼:

100. Congress.
(Kongres.)

www.PolskiInternet.com Strona zosta³a modyfikowana: 25 Sierpnia, 2014 r.