Strona Wejściowa
Egzamin
Uprawnienia
Wymagania
Kurs na Linii
ZBIÓR WIEDZY O USA

Wymaganej do Egzaminu na Obywatelstwo Amerykańskie
Witamy w Ameryce i Zyczymy Powodzenia

100 Pytań i Odpowiedzi

Pytania:

1.  What are the colors of the flag of the United States?
[Jakie są kolory flagi Stanów Zjednoczonych?]

2.  Who is the Commander in Chief of the United States military?
[Kto jest Wodzem Naczelnym armii Stanów Zjednoczonych?]

3.  What is the basic belief of the Declaration of Independence?
[Jakie jest podstawowe założenie Deklaracji Niepodległości?]

4.  What is the national anthem of the United States?
[Jak nazywa się hymn Stanów Zjednoczonych?]

5.  How many stripes are on the flag of the United States?
[Ile jest pasów na fladze Stanów Zjednoczonych?]

6.  Name one purpose of the United Nations?
[Wymień cele Organizacji Narodów Zjednoczonych.]

7.  What do the stripes on the flag of the United States mean?
[Co oznaczją pasy na fladze Stanów Zjednoczonych?]

8.  When did the United States enter World War II?
[Kiedy Stany Zjednoczone przysapiły do II Wojny Światowej?]

9.  What holiday is celebrates on the 4th o July?
[Jakie Swięto jest obchodzone 4 Lipca?]

10. On what date is the United States Independence Day celebrated?
[Kiedy obchodzimy Swięto Niepodległości?]

11. From what country did the United States declare its independence?
[Spod panowania jakiego kraju uwolniły się Stany Zjednoczone i ogłosiły niepodlegość?]

12. What country did the United States fight during the Revolutionary War?
[Z jakim krajem walczyły Stany Zjednoczone podczas Rewolucji Amerykańskiej?]

13. Who was the first President of the United States?
[Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?]

14. Who is the President of the United States today?
[Kto jest obecnie prezydentem Stanów Zjednoczonych?]

15. Who is presently the Vice-President of the United States?
Kto jest obecnie vice-prezydentem Stanów Zjednoczonych?]

16. What group elects the United States President?
[Kto wybiera prezydenta Stanów Zjednoczonych?]

17. Who becomes President of the United States if the President should die?
[Kto obejmuje urząd prezydenta w przypadku jego smierci?]

18. For how many years do we elect the United States President?
[Na ile lat wybierany jest prezydent Stanów Zjednoczonych?]

19. What is the Constitution?
[Czym jest Konsytucja?]

20. Can the Constitution be changed?
[Czy konstytucja może być zmieniona?]

21. How many changes, or amendments, have been added to the United States Constitution?
[Ile poprawek zawiera konstytucja Stanów Zjednoczonych?]

22. What is the change to the United States Constitution called?
[Jak się nazywa zmiana wprowadzona w Konstytucji Stanów Zjednoczonych?]

23. How many branches of the government are there in the United States?
[Na ile gałezi dzieli się rząd Stanów Zjednoczonych?]

24. What are the branches of the government of the United States?
[Wymień trzy gałęzie rządu Stanów Zjednoczonych (Trzy rodzaje władzy).]

25. What is the name of the legislative branch of the government of the United States?
[Jak nazywa się władza ustawodawcza rządu amerykanskiego?]

26. How many states are there in the United States?
[Ile jest stanów w Stanach Zjednoczonych?]

27. What is Congress?
[Co to jest Kongres?]

28. What is the main duty of Congress?
[Jakie są główne obowiązki Kongresu?]

29. Who elects Congress?
[Kto wybiera przedstawicieli kongresu?]

30. How many Senators are there in Congress?
[Ilu senatorów zasiada w Kongresie?]

31. Who are the two United States Senators from your state?*
[Podaj nazwiska dwóch senatorów w twoim stanie?]

32. For how many years is a United States Senator elected?
[Na ile lat wybierani są senatorowie Stanów Zjednoczonych?]

33. How many representatives are there in Congress?
[Ilu reprezentantów zasiada w Kongresie?]

34. For how many years is a United States Representative elected to Congress?
[Na ile lat wybierani są reprezentanci do Kongresu?]

35. Who is the head of the executive branch of the government of the United States?
[Kto stoi na czele władzy wykonawczej rządu państwa Stanów Zjednoczonych?]

36. What is the judical branch of the government of the United States?
[Co wchodzi w skład władzy sądowniczej rządu Stanów Zjednoczonych?]

37. What are the duties of the Supreme Court?
[Jakie są obowiązki sądu najwyższego?]

38. What is the supreme law of the United States?
[Co jest najwyższym prawem Stanów Zjednoczonych?]

39. What is the Bill of Rights?
[Co zawiera Kodeks Praw Obywatelskich?]

40. What is the capital of your state?*
[Jakie miasto jest stolicą twojego stanu?]

41. Who is the current governor of your state?*
[Kto jest obecnie gubernatorem twojego stanu?]

42. Who becomes President of the United States if the President and Vice-President should die?
[Kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych w przypadku smierci prezydenta i vice-prezydenta?]

43. Who is the chief justice of the Supreme Court?
[Kto jest przewodniczącym Sądu Najwyższego?]

44. What are the thirteen original colonies?
[Jak sie nazywały pierwsze 13 stanów?]

45. Who said "Give me liberty or give me death"?
[Kto powiedział: "Dajcie mi wolność lub dajcie mi umrzeć"?]

46. Which countries were the principal allies of the United States during World War II?
[Które panstwa były głównymi sprzymierzencami Stanów Zjednoczonych podczas II Wojny Światowej?]

47. What is the 49th state of the United States?
[Który stan został 49 stanem Stanów Zjednoczonych?]

48. How many terms can a President serve?
[Na ile kadencji może być wybierany prezydent?]

49. Who was Martin Luther King Jr.?
[Kim był Martin Luther King Jr.?]

50. Who is the head executive of your local government (mayor) ?*
[Kto stoi na czele rządu twojej miejscowosci?]

51. Name one of the requirements a person must meet in order to be eligible a President?
[Wymień jedno z wymagań jakie musi spełnić osoba ubiegająca się na prezydenta?]

52. Why are there 100 Senators in the United States Senate?
[Dlaczego jest 100 senatorów w Senacie Stanów Zjednoczonych?]

53. Who selects the Supreme Court justices?
[Kto mianuje sędziów Sądu Najwyzszego?]

54. How many Supreme Court justices are there?
[Ilu sędziów zasiada w Sądzie Najwyższym?]

55. Why did the Pilgrims come to America?
[Dlaczego Pielgrzymi przybyli do Ameryki?]

56. What is the head executive of a state government called?
[Kto stoi na czele rządu stanowego?]

57. What is the head executive of a city governmets called?
[Kto stoi na czele rządu miejskiego?]

58. What holiday was celebrated for the first time by the American colonists?
[Jakie swięto po raz pierwszy obchodzili amerykańscy koloniści?]

59. Who was the main writer of the Declaration of Independence?
[Kto był głównym tworcą Deklaracji Niepodległości?]

60. When and where was the Declaration of Independence adopted?
[Kiedy i gdzie została podpisana Deklaracja Niepodległosci?]

61. Which President was the first commander in Chief of the United States military?
[Który prezydent był pierwszym Wodzem Naczelnym armii Stanów Zjednoczonych?]

62. What do the stars on our United States flag represent?
[Co oznaczją gwiazdki na fladze Stanów Zjednoczonych?]

63. Who wrote the "Star Spangled Banner"?
[Kto napisał hymn "The Star Spangled Banner"?]

64. Where does the right of freedom of speech come from?
[W jakim dokumencie jest mowa o prawie wolności słowa?]

65. What is the minimum voting age in the United States?
[Od jakiego wieku można głosować w Stanach Zjednoczonych?]

66. Who signs federal bills into laws?
[Czyj podpis nadaje moc prawna ustawom federalnym?]

67. What is the highest court in the United States?
[Jak nazywa się najwyższy sąd w Stanach Zjednoczonych?]

68. Who was President during the Civil War?
[Kto był prezydentem podczas Wojny Domowej (Secesyjnej)?]

69. What did the Emancipation Proclamation do?
[Jaka role odegrała Odezwa Wolności?]

70. What do we call special group which advise the President?
[Jak się nazywa grupa bezpośrednich doradców prezydenta?]

71. Which President is called the "Father of our Country"?
[Który prezydent był nazywany "Ojcem Naszego Kraju?]

72. What is the 50th state of the United States?
[Który stan został 50 stanem Stanów Zjednoczonych?]

73. Who helped th Pilgrims in America?
[Kto pomógł Pielgrzymom w Ameryce?]

74. What is the name of the ship that brought the Pilgrims to America?
[Jak się nazywa statek, którym przypłyneli pielgrzymi do Ameryki?]

75. What were the thirteen original states of the United States called?
[Jak nazywano pierwsze orginalne 13 stanów Stanów Zjednoczonych?]

76. Name three rights of freedoms guaranteed by the Bill or Rights?
[Wymien trzy prawa gwarantowane przez Kodeks Praw Obywatelskich?]

77. Who has the power to declare war?
[W czyjej mocy leży prawo wypowiedzenia wojny?]

78. Name one amendment that guarantees or addresses voting rights?
[Wymień jedna poprawke, która gwarantuje lub mówi o prawie do głosowania?]

79. Which president freed the slaves?
[Który prezydent uwolnił niewolników?]

80. In what year was the Constitution written?
[W którym roku została napisana Konstytucja?]

81. What are the first ten amendments to the Constitution called?
[Jak nazywa się pierwszych 10 poprawek do Konstytucji?]

82. What color are the stripes on our United States flag?
[Jakiego koloru są pasy na fladze Stanów Zjednoczonych?]

83. In what city does Congress meet?
[W jakim mieście zbiera się Kongres?]

84. Whose rights are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights?
[Kogo chroni Konstytucja i Kodeks Praw Obywatelskich?]

85 What is the introduction to the Constitution called?
[Jak nazywa się wstęp do Konstytucji?]

86. Name on benefit of being a citizen of the United States?
[Wymien korzyści wypływające z faktu bycia obywatelem Stanów Zjednoczonych?]

87. What is the most important right granted to United States citizens?
[Jakie jest najważniejsze prawo przyznane obywatelom Stanów Zjednoczonych?]

88. What meets in the United States Capitol building?
[Kto spotyka się w budynku zwanym "United States Capitol"?]

89. What is the White House?
[Co to jest Biały Dom?]

90. Where is the White House located?
[Gdzie znajduje się Biały Dom?]

91. What is the name of the President's official home?
[Jak nazywa się budynek w którym urzeduje prezydent?]

92. Name one of the rights guaranteed by the First Amendment To The Constitution?
[Wymień jedno z praw obywatelskich gwarantowanych w pierwszej poprawce do Konstytucji?]

93. How many stars are on the flag of the United States?
[Ile gwiazdek znajduje się na fladze Stanów Zjednoczonych?]

94. What colors are the stars on the flag of the United States?
[Jakiego koloru są gwiazdy na fladze Stanów Zjednoczonych?]

95. In what month do we vote for the President of the United States?
[W którym miesiącu głosujemy na prezydenta Stanów Zjednoczonych?]

96. In what month is the new President inaugurated?
[W którym miesiącu nastepuje zaprzysieżenie nowego prezydenta?]

97. How many times may a Senator be re-elected?
[Ile razy może być wybierany senator?]

98. How many times may a Congressman be re-elected?
[Ile razy może być wybierany jest reprezentant Kongresu?]

99. what are the two major political parties of the United States today?
[Jak nazywają się dwie główne partie polityczne w Stanach Zjednoczonych?]

100. Who makes the laws in the United States?
[Kto ustanawia prawa w Stanach Zjednoczonych?]


Odpowiedzi:

1. Red, white and blue.
[Czerwony, biały i niebieski.]

2. The President.
[Prezydent]

3. That all men are created equal.
[Wszyscy ludzie są sobie równi.]

4. The Star-Spangled Banner.
[-----------------]

5. Thirteen.
[13.]

6. For countries to discuss and try to resolve world problems; keep world peace; to provide economic and educational aid to many countries.
[Dyskutowanie i rozwiązywanie światowych problemów, utrzymanie pokoju na świecie, udzielanie pomocy ekonomicznej i edukacyjnej wielu krajom.]

7. The original thirteen states.
[Orginalne 13 stanów.]

8. After Japanese planes bobmed Pearl Harbor in Hawaii (December 7, 1941).
[Po zbombardowaniu przez japońskie samoloty portu Pearl Harbor na Hawajach (7 grudnia 1941).]

9. Independence Day.
[Dzień Niepodległości.]

10. July 4th.
[4 Lipca.]

11. England.
[Anglia]

12. England.
[Anglia]

13. George Washington.
[-----------------]

14. William Jefferson Clinton.
[-----------------]

15. Al Gore.
[-----------------]

16. The electoral college.
[Kolegium wyborcze.]

17. The Vice President.
[Wiceprezydent.]

18. Four years.
[Na 4 lata.]

19. The supreme law.
[Najwyższym prawem.]

20. Yes
[Tak.]

21. Twenty-seven.
[27.]

22. An amendment.
[Poprawka.]

23. Three.
[Na trzy.]

24. Executive, judical and legislative.
[Władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza.]

25. Congress.
[Kongres.]

26. Fifty
[50]

27. The ligislative branch of government.
[Władza usawodawcza rządu.]

28. To make the laws which govern the nation.
[Ustawia prawa w obowiązujące w państwie.]

29. The citizens of the United States.
[Obywatele Stanów Zjednoczonych.]

30. One Hundred.
[Sto.]

31. Peter Fitzgerland and Richard J. Durbin.*
[-----------------]

32. Six years.
[Sześć Lat.]

33. Four hundred thirty-five.
[435.]

34. Two years.
[Dwa lata.]

35. The President.
[Prezydent.]

36. The Federal Courts.
[Sądy federalne.]

37. To apply and explain the laws.
[Stosowanie i interpretowanie praw.]

38. The Constitution.
[Konstytucja.]

39. The first ten amendments to the Constitution.
[W Pierwsze 10 poprawek do Konstytucji.]

40. Springfield.
[-----------------]

41. George Ryan.*
[-----------------]

42. The Speaker of the House of Representatives.
[Przewodniczący Izby Reprezentantów.]

43. William Rhenquist.
[-----------------]

44. Connecticut, Delaware, Georgia, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina and Virginia.
[-----------------]

45. Patrick Henry.
[-----------------]

46. England, France and the Soviet Union.
[-----------------]

47. Alaska.
[-----------------]
48. Two.
[Dwa.]

49. The civil rights leader.
[Przywódca ruchu walki o prawa obywatelskie (dla czarnych).]

50. Richard M. Daley.*
[-----------------]

51. Must have been born in the United States, be at least thirty-five years old and have lived in the United States for at least fourteen years.
[Osoba ta musi byc urodzona w Stanach Zjednoczonych, musi mieć przynajmniej 35 lat w chwili przyjmowania rządu i musi mieszkać na terenie Stanów Zjednoczonych conajmniej 14 lat.]

52. Two to represent each state.
[Po dwóch reprezentujących każdy stan.]

53. The President.
[Prezydent.]

54. Nine.
[Dziewięciu.]

55. For religious freedom.
[W poszukiwaniu wolności religijnej.]

56. The governor.
[Gubernator.]

57. Mayor.
[Burmistrz.]

58. Thanksgiving.
[Swięto Dziękczynienia.]

59. Thomas Jefferson.
[-----------------]

60. July 4, 1776 in Philadelphia.
[4 lipca, 1776 roku w Filadelfi.]

61. George Washington.
[-----------------]

62. The fifty states of the Union.
[50 stanów.]

63. Francis Scott Key.
[-----------------]

64. The Bill of Rights - the first amendment of the Constitution.
[W kodeksie Praw Obywatelskich - pierwszej poprawce do konstytucji.]

65. Eighteen years.
[18 lat.]

66. The President.
[Prezydnet.]

67. The Supreme Court.
[-----------------]

68. Abraham Lincoln.
[-----------------]

69. Freed the slaves.
[Uwolnienie niewolników.]

70. The Cabinet.
[Gabinet.]

71. George Washington.
[-----------------]

72. Hawaii.
[Hawaje.]

73. The American Indians - native Americans.
[Indianie Amerykańscy - tubylcy.]

74. The Mayflower.
[-----------------]

75. The Colonies.
[Kolonie.]

76. The right to freedom of speech, press and religion; peaceful assembly; request a change in the government; bear arms; trial by jury.
[Wolność słowa, prasy religii, zgromadzania się, prawo do żądania zmian w rządzie, prawo do procesu sądowego z udziałem ławników.]

77. Congress.
[Kongres.]

78. Amendment Nineteen.
[Poprawka 19.]

79. Abraham Lincoln.
[-----------------]

80. 1787.
[-----------------]

81. The bill of Rights.
[-----------------]

82. Red and white.
[Czerwono-białe]

83. Washington, DC.
[-----------------]

84. Citizens and non-citizens liveing in the United States of America.
[Wszystkich obywateli i nieobywateli mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych.]

85. The Preamble.
[-----------------]

86. To vote, travel with a U.S. passport, obtain federal jobs, petition for close relatives to live in the United States.
[Prawo do głosowania, podróżowania z paszportem amerykańskim, możliwość otrzymania pracy rządowej, możliwość bycia ławnikiem.]

87. The right to vote.
[Prawo do głosowania.]

88. Congress.
[Kongres.]

89. The home - residence of the President.
[Dom - rezydencja Prezydenta.]

90. 1500 Pennsylvania Avenue, Washington, DC.
[-----------------]

91. Whe White House
[Biały dom.]

92. Freedom of speech, press, religion, peaceful assembly, to request a change in the government, trial by jury.
[Wolność słowa, prasy, religii, zgromadzania się, prawo do ządania zmian w rządzie, prawo do procesu sądowego z udziałem ławnikow.]

93. Fifty.
[50.]

94. White.
[Białe.]

95. November.
[Listopad.]

96. January.
[Styczeń.]

97. There is no limit.
[Bez Ograniczeń.]

98. There is no limit.
[Bez Ograniczeń.]

99. Democratic and Republican.
[Partia Demokratyczna i Republikańska.]

100. Congress.
[Kongres.]

* Powyższe informacje są dla stanu Illinois. Prosimy sprawdzić dla Twojego stanu imiona reprezentatów: gubernatora (The governor), burmistrza miasta (mayor), 2 senatorów stanu (2 state senators), a znajdziesz te informacje w najnowszej książce telefonicznej, bibliotece publicznej lub budynku stanowym.

ŻYCZYMY POWODZENIA !


www.PolskiInternet.com Strona została modyfikowana: 25 Sierpnia, 2014 r.