Loteria Wizowa DV w USA
              Mieszkaj i Pracuj w Stanach Zjednoczonych


 


 

  Strona G��wna

 

  Pytania i Odpowiedzi

 

  Sk�adanie Zg�osze�

 

  Us�ugi i Cennik

 

  Warunki i Wymagania

 

  Zdj�cie - Wymagania


 

  Wyniki Loterii DV-2023

 

  Wyniki Loterii DV-2022

 

  Wyniki Loterii DV-2021

 

  Chech Version
  English Version
  French Version
  German Version
  Greek Version
  Lithuanian Version
  Russian Version

 

 

 

 

DV-2025 Diversity Visa Program
"WIZY DLA IMIGRANT�W RӯNYCH NARODOWO�CI"

Program loterii DV (Diversity Visa) znany jako US Green Card DV Lottery Program, jest wspania�� okazj� dla potencjalnych imigrant�w do uzyskania, zgodnie z prawem, statusu sta�ego rezydenta USA. Program ten jest oferowany ka�dego roku i zapewnia 50 000 "zielonych kart" wnioskodawcom losowo wybranym w procesie loterii.

W roku 2023 Departament Stanu USA prawdopodobnie ponownie zaoferuje Diversity Visa Program czyli: DV-2025. Okres rejestracyjny Programu Loterii Wizowej DV-2025, ktra  trwa� b�dzie  mi�dzy pa�dziernikiem 2023 r., a listopadem, 2023 r. Date opublikujemy tu� przed og�oszeniem loterii.

W tym roku Polska moe znajdowa� si na li�cie kraji kt�re mog� bra udzia� w tej loterii.

W ramach programu DV ka�dego roku wydawane s� wizy osobom, kt�re spe�niaj� proste, ale �ci�le okre�lone warunki kwalifikacyjne. W drodze losowania komputerowego wybierane s� osoby, kt�re b�d� mog�y ubiega� si� o wiz� DV. Corocznie wizy rozdzielane s� mi�dzy sze�� region�w geograficznych, przy czym w �adnym regionie �aden kraj nie mo�e otrzyma� wi�cej ni� siedem procent og�u dost�pnych wiz DV. Obywatele pa�stw, z kt�rych w ci�gu ostatnich pi�ciu lat przyby�o do Stan�w Zjednoczonych ponad 50 000 imigrant�w, nie mog� ubiega� si� o wizy w ramach programu DV.
 

Co to jest Zielona Karta wygrana w loterii i jakie s� korzy�ci?
Zielona Karta / Green Card (...czyli pobyt sta�y w USA) jest  dokumentem umo�liwiaj�cym okre�lone prawa i przywileje w USA. Posiadaj�c go uzyskasz uprawnienia do:
legalnego pobytu na terenie Stan�w Zjednoczonych,
podejmowania legalnej pracy,
mo�liwo�� otwarcia i prowadzenia w�asnej firmy/biznesu,
swobodnego przekraczania granicy USA,
korzystania ze �wiadcze� socjalnych,
mo�liwo�� ubiegania si� o stypendium dla siebie oraz dzieci,
mo�liwo�� ubiegania si� o obywatelstwo USA,
sprowadzenia ma��onka oraz niezam�nych dzieci do 21 roku �ycia,
mo�liwo�� zakupu posiad�o�ci i ubiegania si� o po�yczk� w banku.

Jest szansa, wi�c dlaczego jej nie wykorzysta�? Mo�e uda si� i Tobie oraz ca�ej rodzinie wyjecha� do Stan�w i tutaj legalnie zamieszka�.

Od czego mam zacz��?
Prosimy zapozna� si� z warunkami i wymaganiami oraz wyrobi� sobie zdj�cie (zdj�cia). 

Je�eli �yczysz sobie aby�my pomogli Ci wype�ni� na linii zg�oszenie, prosimy nades�a�  dane wraz ze zdj�ciem (zdj�ciami) i op�at�.    
wi�cej
> tutaj

Uczestnicy w loterii DV-2023 mi�dzy 7 majem, 2022 r. a 30  wrze�nia, 2023 r b�d� mogli sprawdzi� sw�j status. 
wi�cej >
tutaj

Uczestnicy w loterii DV-2022 mi�dzy 8 majem, 2021 r. a 30  wrze�nia, 2022 r b�d� mogli sprawdzi� sw�j status. 
wi�cej >
tutaj

Uczestnicy w loterii DV-2021 mi�dzy 6 czerwca, 2020 r. a 30  wrze�nia, 2021 r b�d� mogli sprawdzi� sw�j status. 
wi�cej >
tutaj


Liste Pa�stw kt�re mog� uczestniczy� w tegorocznej loterii  > tutaj

Ostrze�enie Rz�du USPoprzednia Strona
| Wr�� do G�ry

O Nas/Kontakt | Ostrze�enie Rz�du US | Dodaj do ulubionych | Wy�lij Email Znajomym | English Version

 
                                                         © COPYRIGHT 2000-2021 POLSKIINTERNET.COM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.