Menu

Lewe Glowne Menu - PolskiInternet.com

Polecamy

Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

Sprzedaż: Działki

Lutoryż, Rzeszów, Polska.  
  więcej…
.........................................

Left Banner - PolskiInternet.com
Top Menu - PolskiInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Najnowsza oferta - Polskiinternet.com
Oferta »  Rabat 10% jeżeli zamieścisz reklamę w tym tygodniu. Więcej tutaj.
Szukaj - PolskiInternet.com

Artykuł 


II Wojna Swiatowa ...

1 września 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa - atak Niemiec na Polskę.


 

II wojna Światowa była największym i najkrwawszym konfliktem zbrojnym w historii, trwającym od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945 roku). Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. Do niemieckiego ataku na Polskę przyłączyła się Słowacja (siłami armii „Bernolák”, które wkroczyły do Polski kilka godzin po Niemcach), która była wówczas protektoratem Niemiec.
 [ Historia II Wojny Światowej - Wideo ]


Gdy w Polsce trwały walki, na froncie zachodnim toczyła się tzw. "dziwna wojna".

Stronami konfliktu był blok państw utworzony wokół III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Japonii (państw Osi), w którego skład wchodziły także:
Węgry (20 listopada 1940 akces do Paktu Trzech, 15 października 1944 wystąpienie z bloku), Bułgaria (1 marca 1941 przystąpienie do Paktu Trzech,  28 października 1944 wystąpienie z bloku), Rumunia (23 listopada 1940 akces do Paktu Trzech, 12 września 1944 wystąpienie z bloku), Republika Słowacka (utworzona pod kuratelą niemiecką 14 marca 1939), proniemieckie Niezależne Państwo Chorwackie (od utworzenia po kapitulacji Jugosławii 17 kwietnia 1941 do zakończenia okupacji niemieckiej na przełomie 1944 i 1945), Finlandia (22 czerwca przystąpienie do wojny z ZSRR, 19 września 1944 zawieszenie broni), oraz koalicja państw utworzona wokół Wielkiej Brytanii i jej sojuszników. Od 1941 do koalicji przyłączyły się również Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i ZSRR (w latach 1939-1941 pozostawał w sojuszu politycznym i gospodarczym z III Rzeszą).

Przebieg wojny:

1.IX.1939 – atak III Rzeszy na Polskę (Fall Weis), początek wojny obronnej
3.IX.1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję (wraz z państwami zależnymi), tzw. "dziwna wojna” na Zachodzie
5.IX.1939 – opuszczenie stolicy przez władze państwowe
7.IX.1939 – kapitulacja załogi Westerplatte
9–18.IX.1939 – bitwa nad Bzurą
17.IX.1939     – Agresja ZSRR na Wschodzie kraju, internowanie rządu polskiego z prezydentem w Rumunii
22–28.IX.1939 – oblężenie Warszawy
5.X.1939        – pod Kockiem kapituluje ostatnia jednostka WP – Samodzielna Grupa Operacyjna ,,Polesie”
30.IX.1939 – 12.III.1940 – wojna ZSRR z Finlandią (zimowa), zakończona klęską Finlandii
9.IV.1940       – Agresja Rzeszy na Danię i Norwegię
V–VI.1940     – Atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg. Po ich kapitulacji (15.V. Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii), Niemcy uderzają 5.VI na Francję
22.VI.1940     – Kapitulacja Francji w Compiègne, północna cześć pod okupacją, na południu – rząd kolaboracyjny Vichy
27.VI.1940     – Zajęcie przez ZSRR rumuńskiej Besarabii i płn. Bukowiny
3-6.VIII.1940 – Aneksja przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii jako republik związkowych
8.VIII-31.X.1940 – Lotnicza ,,bitwa o Anglię”, porażka Niemiec
31.III-13.IV.1941 – Wojska włoskie wraz z niemieckim korpusem gen. Erwina Rommla, podejmują działanie zaczepne w Libii, powstrzymane przez Brytyjczyków
22.VI.1941 – Agresja III Rzeszy na ZSRR. Do grudnia wojska niemieckie docierają w rejon Moskwy, Leningradu i Rostowa n. Donem
XII.1941     – Armia Czerwona odrzuca Niemców spod Moskwy i przechodzi do kontrnatarcia
7.XII.1941  – Atak Japonii na amerykańską bazę marynarki w Pearl Harbor, przyłączenie się USA do wojny, sukcesy japońskie do VI.1942
V-XI 1942    – W Płn. Afryce Brytyjczycy pod naporem wojsk Osi wycofują się do Egiptu, po otrzymaniu posiłków przechodzą do natarcia
3-5.VI.1942 – Bitwa o Midway. Zwycięstwo U.S. Navy, początek ofensywy USA na Pacyfiku
VI-X.1942 – W ofensywie na południu ZSRR wojska niemieckie podchodzą pod Stalingrad
VIII.1942-2.II.1943 – Bitwa o Stalingrad, zniszczenie niemieckiej 6. Armii, kontrofensywa Armii Czerwonej
23.X-3.XI.1942 – Zwycięstwo sojuszników pod El-Alamejn, kapitulacja wojsk włoskich, niemieckie oddziały wycofują się do Tunezji, gdzie kapitulują w I.1943)
XI.1942-V.1943 – W płn. Afryce alianci zwyciężają nad wojskami Osi
18.I.1943 – Armia Czerwona przerywa blokadę Leningradu (trwającą od IX.1941)
V.1943-VII.1944 – Zwycięskie operacje Armii Amerykańskiej, opanowanie większości wysp na Pacyfiku
5.VII.-23.VIII.1943 – Największa bitwa pancerna w historii, klęska Niemiec, rozpoczęcie natarcia Armii Czerwonej
10.VII-17.VIII.1943 – Lądowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita Mussoliniego- koniec reżimu faszystowskiego we Włoszech
IX.1943 – Nowy rząd włoski, po podpisaniu kapitulacji (3.IX.), wypowiada wojnę Niemcom
3.I.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej na przedwojenne ziemie polskie
6.VI.1944 – Lądowanie aliantów w Normandii, utworzenie frontu zachodniego
VII.1944 – Osiągnięcie przez Armię Czerwoną linii Wisły
25.VIII.1944 – Wyzwolenie Paryża przez aliantów
23-26.X.1944 – Druzgocąca klęska Japońskiej Cesarskiej Floty na Filipinach
12-27.I.1945 – Rozpoczęcie ofensywy Armii Czerwonej w Polsce
16.IV.1945 – Armia Czerwona rozpoczyna operację berlińską
24-25.IV.1945 – Wojska Aliantów na froncie zachodnim dochodzą do Łaby
26.IV-2.V.1945 – Szturm Berlina
7-8.V.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy na obu frontach
6 i 9.VIII.1945 – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
8.VIII.1945 – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR
2.IX.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej

Sprawa polska:

22–28.IX.1939 – oblężenie Warszawy
27.IX.1939 – Utworzenie przez. Gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego pierwszej podziemnej organizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu Polski
30.IX.1939 – Prezydentem RP zostaje Władysław Raczkiewicz, powołanie rządu emigracyjnego w Paryżu z gen. Władysławem Sikorskim na czele
12.X.1939   – Na ziemiach polskich zajętych przez Wermacht powstaje Generalne Gubernatorstwo, reszta ziem wcielona do III Rzeszy
2.XI.1939   – Wcielenie ziem polskich zajętych przez Armię Czerwoną do ZSRR
7.XI.1939   – Naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych zostaje gen. Władysław Sikorski
XII.1939-I.1940 – Tworzenie Związku Walki Zbrojnej, tajnej org. wojsk. Na terenach obu okupacji
II.1940       – Początek masowych deportacji ludności polskiej z ziem wcielonych do ZSRR
24.II.1940 – Powstaje Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), złożony z przedstawicieli PPS, SN, SL i SP. Od VI.1940 uznany za oficjalną reprezentacje polityczną kraju
III-V.1940 – Rozstrzelanie przez NKWD polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Twerze (pochowani w Miednoje)
IV.1940     – Rząd RP powołuje Delegaturę Rządu na Kraj, odp. za administrację cywilną w podziemiu
V-VI.1940  – Udział jednostek WP w obronie Francji
27-28.VI.1940 – Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w walkach o port norweski w Narwiku.
30.VI.1940 – Płk Stefan "Grot” Rowecki organizuje Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej
VIII-X.1940 – Udział polskich dyw. lotniczych w "bitwie o Anglię”
1940 – Utworzenie getta żydowskiego w Warszawie
XI.1940 – Konspiracyjne władze ruchu ludowego powołują Straż Chłopską – późniejsze Bataliony Chłopskie
III-IV.1941 – Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w obronie Tobruku
30.VII.1941 – Podpisanie układu Sikorski-Majski, wznowienie stosunków dyplomatycznych RP z ZSRR, zgoda Rosjan na amnestię dla Polaków i formowanie w ZSRR Armii Polskiej
14.II.1942  – Przemianowanie ZWZ na Armię Krajową
XI.1942       – Utworzenie Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Armii Krajowej
4.XII,1942  – Założenie Rady Pomocy Żydom "Żegota” przy Delegaturze Rządu RP na Kraj
1.III.1943   – Utworzenie Związku Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską na czele
21.III.1943 – PKP przekształca się w Krajową Radę Porozumiewawczą
19.IV-8.V.1943 – Powstanie w getcie warszawskim
26.IV.1943 – Zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim przez ZSRR po odkryciu grobów w Katyniu, tworzenie wojsk polskich zależnych od Armii Czerwonej
30.VI.1943    – Aresztowanie kom. Głównego AK gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego. Jego następcą jest gen. Tadeusz ,,Bór” Komorowski
4.VII.1943    – Śmierć gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze
14. VII.1943 – Na czele rządu na Uchodźctwie staje Stanisław Mikołajczyk, naczelnym wodzem gen. Kazimierz Sosnkowski
12.X.1943     – Bitwa 1. Dyw. Piechoty Im. T. Kościuszki pod Lenino
20.XI.1943    – Rozkaz komendanta głównego AK o realizacji planu ,,Burza”
31.XII.1943   – Komuniści polscy tworzą Krajową Radę Narodową z Bolesławem Bierutem na czele
9.I.1944        – Delegatura Rządu pow. Radę Jedności Narodowej
11-18.V.1944 – Udział 2. Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino, zak. zdobyciem go przez Polaków
20.VII.1944   – Utworzenie przez komunistów polskich w Moskwie Rządu Tymczasowego – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
22.VII.1944   – Ogłoszenie Manifestu PKWN
VII.1944        – Rozbrojenie o aresztowanie przez władze sowieckie ok. 50 tys. żołnierzy AK (wywiezieni w głąb ZSRR)
1.VIII-2.X.1944 – Powstanie warszawskie
VIII.1944       – Walki 1. dyw. pancernej gen. Stanisława Maczka pod Falaise we Francji
6.IX.1944       – Dekret PKWN o reformie rolnej
17-26.IX.1944 – Udział 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego w operacji ,,Market- Garden”
31.XII.1944   – Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy z Edwardem Osóbką- Morawskim na czele
19.I.1945       – Rozwiązanie AK przez komendanta głównego gen. Leopolda Okulickiego
IV-V.1945       – Udział Polskiej 1. Dyw. Piechoty z jednostkami wsparcia w szturmie Berlina

Konferencje;

14.VIII.1941 – Podpisanie Karty Atlantyckiej przez Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta (zasady polityki obu państw)
1.I.1942        – Deklaracja Narodów Zjednoczonych w Waszyngtonie 26 państw (w tym Polskę) walczących z Osią
28.IX-1.XII.1943 – Konferencja w Teheranie. Stalin, Roosevelt i Churchill omawiają plany prowadzenia wojny z III Rzeszą, przyszłość powojennych Niemiec i świata, utworzenia frontu zachodniego oraz wstępnie ustalają wschodnią gran. Polski na linii Curzona, zachodniej na Odrze
4-11.II.1945 – Konferencja w Jałcie. "Wielka trójka” uzgadnia plany prowadzenia wojny w Europie i na Dalekim Wchodzie, zasady okupacji Niemiec, organizacji powojennego świata, a także granice Polski: wschodnią na linii Curzona, zachodnią na linii Odry i Nysy
25.IV-26.VI.1945 – Konferencja założycielska ONZ w San Francisco, podpisanie karty Narodów Zjednoczonych przez przedstawicieli 51 państw walczących z blokiem faszystowskim
17.VII-2.VIII.1945 – Konferencja w Poczdamie szefów rządów i ministrów sprawa zagranicznych USA, ZSRR i Anglii. Uzgodniono rozwiązania w kwestii powojennych Niemiec: demilitaryzacji, denazyfikacji, demokratyzacji i demonopolizacji, spłaty reparacji wojennych przez Niemcy, podział Niemiec i Berlina na 4 strefy okupacyjne (amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką) oraz zmiany polityczne i terytorialne w powojennym świecie. Ustalono także zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, kwestie z wysiedleniem niemieckiej ludności i przeprowadzeniu w Polsce demokratycznych wyborów.

Skróty organizacji/nazw:

AK       - Armia Krajowa
BCH     - Bataliony Chłopskie
Kedyw - Kierownictwo Dywersji
KRN     - Krajowa Rada Narodowa
KWC    - Kierownictwo Walki Cywilnej
ONZ     - Organizacja Narodow Zjednoczonych
PKWN   - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PPR      - Polska Partia Robotnicza
SBSP    - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
SZP      - Służba Zwycięstwu Polski
ZPP      - Związek Patriotów Polskich
ZWZ     - Związek Walki Zbrojnej
ŻOB      - Żydowska Organizacja Bojowa
ŻZW     - Żydowski Związek Wojskowy 17/18
 

 Wiecej informacji o II wojnie światowej na stronie www.wikipedia.org

 

Zrodlo: Books/Internet 
Data: 1-09-2014

 

Wiecej informacji - PolskiInternet.com

Artykuły             — Indeks

Polska                 — Fakty o Polsce

Wizytówka         — Polonijne Biznesy

 

 

Large Top Banners - PolishInternet.com

 

  Poprzednia   Do Góry
 
Dolne Menu - PolskiInternet.com

Strona Główna   ||   Dodaj Naszą Stronę  |  Kontakt  |  Redakcja  |  Zamów Reklamę  |  Zamów Ogłoszenie  |  Zgłoś Konkurs  |  Indeks Strony  |  Patroni i Partnerzy  

Copyright - PolskiInternet.com
Inne języki: English Version * Czech * French * German * Hindi * Italian * Greek * Russian * Spanish * Swedish * Ukrainian
 
Copyright (c) 1998 - 2019 PolskiInternet.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Member of PolMedia.us Marketing Group.